Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Nieuwengebruiktebanden.nl

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Nieuwengebruiktebanden.nl: A. van leeuwenhoekweg 7-11, 2408AL  Alphen aan den Rijn.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijfen een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2. Dag: kalenderdag;

3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten

en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt ominformatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstigeraadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zienvan de overeenkomst op afstand;

6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijnherroepingsrecht;

7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door deondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en opelke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemenevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijkis, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentzo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van hetvorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van dezealgemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking wordengesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kanworden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijkis, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van dealgemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij opverzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullenworden toegezonden.

 

Artikel 3 - Offertes/prijzen

Alle prijzen gelden voor leveringen in Nederland. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Bijkomende kosten zijn maximaal €1.50 administratiekosten en de wettelijke verwijderingsbijdragen.

De aanbiedingen op de internetsite van Nieuwengebruiktebanden.nl zijn vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 4 - Levering en levertijd

De opgegeven levertijden en andere data zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Nieuwengebruiktebanden.nl de klant op de hoogte brengen. Daarbij zal aan Nieuwengebruiktebanden.nl een redelijke termijn worden gegund, waarbinnen deze als­nog kan nakomen. Als redelijke termijn geldt een periode van twee weken na het verstrijken van de opgegeven levertijd.

De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan door Nieuwengebruiktebanden.nl is opge­geven te accepteren. Nieuwengebruiktebanden.nl kan verkochte zaken in gedeelten leveren en/of fac­tureren.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag dat de producten zijn besteld.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de banden en deverpakking. Hij zal de banden slechts in die mate uitpakken voor zover datnodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn

herroepingsrecht gebruik maakt moeten de banden niet gemonteerd zijn geweest en de consument zal het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemerretourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Mankementen en/of fabricagefouten, zoals hoogteslag dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de banden te worden gemeld bij Nieuwengebruiktebanden.nl. Dit dient per e-mail of brief te geschieden. Na deze periode worden gebreken/mankementen die verwijtbaar kunnen zijn aan het gebruik niet geaccepteerd.

 

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de doorde ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke enduidelijke instructies. Deze instructie is te verkrijgen via de hulplijn 0172-474795.

 Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kostenvan terugzending en de administratiekosten voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Terugzendingskosten DPD = 17.95 € per pakket

 Administratiekosten          = 10.50 € per band

 

Deze kosten worden berekend om de vervoers, handeling en administratiekosten te dekken.

 

Artikel 6 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure enbehandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig enduidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekendvanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langereverwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagengeantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meeruitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 7- Laagste prijs garantie regeling

Bij Nieuwengebruiktebanden.nlkrijgt u de laagste prijs garantie. Met deze regeling kunt u gerust gaan kijken bij de concurrenten om zeker te weten dat wij de laagste prijzen aanbieden. Indien u bij de concurrent het zelfde product met dezelfde voorwaardes voor een lagere prijs kunt aanschaven, dan kunt u bij ons binnen 7 dagen na uw aankoop een terug vordering van de prijs verschil doen. Het bedrag wordt eenmalig retour betaald, wanner wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden van Nieuwengebruiktebanden.nl en uiteraard met vertoon van oorspronkelijke verkoop bon.

Deze regeling is alleen geldig voor de particulieren klanten, dus hier kunnen onder andere: autobedrijven en andere banden web winkelsgeen aanspraak op doen.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Nieuwengebruiktebanden.nl is beperkt tot nakoming van de in artikel 7c omschreven verplichtingen.

Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van de afnemer en/of derden als gevolg van gebreken in doorNieuwengebruiktebanden.nl geleverde zaken en/of diensten is Nieuwengebruiktebanden.nl niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Nieuwengebruiktebanden.nl.

Nieuwengebruiktebanden.nl is niet aansprakelijkheid voor verkeerde montage en/of beschadigingen van goederen die door montagepartners van Nieuwengebruiktebanden.nl worden uitgevoerd.

Nieuwengebruiktebanden.nlis, binnen een redelijke termijn, verplicht om in geval van schade veroor­zaakt door een gebrek in de geleverde zaak, voor zover hij deze zaak niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van zijn leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend te maken.

 

De aansprakelijkheid vanNieuwengebruiktebanden.nl is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en of dienst.